ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις από το Δήμο μας.


Ψάχνετε φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης;

Παραγγείλτε πετρέλαιο θέρμανσης στην καλύτερη τιμή και με την εγγύηση της Shell!

Πετρέλαιο θέρμανσης MrOil Advertisement

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων Εκτύπωση E-mail
18.12.09

 

Με απόφαση του Δημάρχου Δροσιάς (Αρ. Απόφασης: 71 / 18-12-2009) ορίζονται:

 

Α. Κα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, για τη χρονική περίοδο από 01-01-10 έως 31-12-10.

 

Β. Κος ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, για  τη χρονική περίοδο από 01-01-10 έως 31-12-10.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Αρ. Απόφασης: 71

Δροσιά    18-12-2009

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣΕχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 86, 87 & 89 του Ν.3463/06 (Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) 2.Το γεγονός ότι κατά την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός του Δήμου ανερχόταν σε 5.865 κατοίκους. 3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β’22/14-01-06). α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Α.Τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου Κας Δημοπούλου Αδαμαντίας ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, για την χρονική περίοδο από 01-01-10 έως 31-12-10, μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες:  1.Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. στ’, εδάφια 1, 3, 11, 12 και παρ. ζ του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)  1α.Της μέριμνας για τις επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων και εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών καθώς και εξασφάλισης των αναγκαίων προς τούτο πόρων από τους αρμόδιους φορείς.  1β.Της μέριμνας για την δημιουργία και κατασκευή νέων αναγκαίων Σχολικών Μονάδων.   2.Της μέριμνας για εξασφάλιση πόρων από ευρωπαϊκά κλπ. προγράμματα για κατασκευή έργων (από τον Δήμο ή άλλο αρμόδιο φορέα), παρακολούθηση διαδικασιών εκπόνησης μελετών, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων και της αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.  3.Της μέριμνας για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και καθαριότητας του Δήμου.   Α1.Προΐσταται του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου, μονίμου ή μη της τεχνικής υπηρεσίας.   Α2.Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου θα εκπροσωπεί τον Δήμο, ενώπιον των Αρμοδίων Δικαστηρίων και θα ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα κλπ Νόμων.   

 

Β.Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Κου Ζαμάνη Διονυσίου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, για  την  χρονική περίοδο από 01-01-10 έως 31-12-10, μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:   Της τέλεσης πολιτικών γάμων,  της υπογραφής αδειών ταφής, της μέριμνας τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, της μέριμνας για βεβαίωση τελών και γενικά Δημοτικών εσόδων, της υπογραφής συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος, της διαταγής είσπραξης των Δημοτικών Εσόδων, της εφαρμογής πολιτικών για αναβάθμιση των πολιτιστικών του Δήμου όπως περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. στ’ εδάφια 2, 5, 8, της μέριμνας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας και δεύτερου Βρεφονηπιακού Σταθμού και γενικά τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).   Β1.Προΐσταται του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:     Ι.Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσίες: Προσωπικού, Πρωτοκόλλου – Αρχείου - Διεκπεραίωσης, Ληξιάρχου, Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών, Μηχανοργάνωσης   ΙΙ.Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)α. Γραφείο παραλαβής αιτημάτων πολιτώνβ. Γραφείο διεκπεραίωσης εγγράφων και εξυπηρέτησης πολιτών ΙΙΙ.Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας Υπηρεσίες: Εισπραξης εσόδων και Πληρωμής εξόδων, Λογιστηρίου   Β2.Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου θα εκπροσωπεί το Δήμο, ενώπιον των Αρμοδίων Δικαστηρίων και θα ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα κλπ Νόμων, όπως και σε αυτές που δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον Δήμαρχο.                                             

 

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                       ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ

 
Τελευταία ανανέωση ( 18.12.09 )
 
Advertisement