Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
01.02.08

 

Με το Ν. 3443/06 καθιερώθηκε ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων στη χώρα μας και για πρώτη φορά προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου μας στις  30 Μαρτίου 2008.

 

Με τα Τοπικά Συμβούλια Νέων προωθείται η ενασχόληση των νέων 15 – 28 ετών με τα κοινά,  σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και η εξοικείωση τους με τις αρχές της δημοκρατίας και το αντιπροσωπευτικό σύστημα.

 

Μέσα από αυτό θα μπορούν οι νέοι να εκφράζονται, να εντοπίζουν προβλήματα και γενικότερα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν και έχουν να κάνουν με την ποιότητα και τον τρόπο ζωής τους. 


 Τώρα υπάρχει η δυνατότητα ψηφίζοντας ή θέτοντας υποψηφιότητα να δημιουργήσουν το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου μας για να έχουν τη δική τους φωνή.

 

Όργανα των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι:

  1. η Συνέλευση,
  2. το Συμβούλιο και
  3. ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

 

Η Συνέλευση του Συμβουλίου Νέων απαρτίζεται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα νέων του δήμου μας.
Είναι αρμόδια για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών ως προς τη δράση του Συμβουλίου των Νέων.
Συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκαλείται και εκτάκτως, αν προκύψει σοβαρό θέμα, με απόφαση του Συμβουλίου.
Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης είναι δημόσιες.
Ο δήμαρχος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να εκφράσει γνώμη για όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτή.

 

Το Συμβούλιο των Νέων είναι Πενταμελές, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών που χαράσσει η Συνέλευση.
Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.
Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει με την ανάδειξη των μελών του νέου Συμβουλίου.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδριάσεως του Συμβουλίου κοινοποιείται με ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
Ακόμη το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του.
Την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι εκλογές διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια.
Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Συμβούλια των Νέων έχουν μόνο όσοι δηλώσουν στο Δήμο ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, για να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Νέων που θα συνταχθεί από το Δήμο.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκπροσωπεί το αντίστοιχο Συμβούλιο Νέων και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά και έχει δικαίωμα να εκφράζει γνώμη για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς www.neagenia.gr ή του Δήμου www.drosia.gr, ή να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα: 210–2599431-35 (τμήμα Δραστηριοτήτων Νεολαίας της Γ.Γ.Νέας Γενιάς) και  210–8130801 – 8131332 του Δήμου.

 

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 04.04.08 )