Ανοικτή δημοπρασία για Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
14.07.10

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

   

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου του άρθρου 7 του Ν. 3669/08 για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς» προϋπολογισμού  6.304.202,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/2008, το Ν. 3263/2004, το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της  Περίληψης Διακήρυξης  για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναθέτουσα Αρχή.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής,

Χαλκοκονδύλη 15 ΤΚ 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2105238927.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 7-9-2010, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης των προσφορών τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 15, Τ.Κ.104 32, τηλ 210 52 38 927, fax 210 52 49 846.

                 Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις από :

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α.         Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η και 5η για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, είτε 

β.         προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γ.         προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β.        Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Γ.         Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.   Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Δ.        Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Ε. Όλοι οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής από την κείμενη νομοθεσία.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 95.142,07 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της Διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα συμβατικά τεύχη του έργου μέχρι την 1-9-2010 από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής στη Χαλκοκονδύλη 15,  ΑΘΗΝΑ. Τηλ. 210 52 38 927, 210 52 38 802, FAX 210 52 49 846.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί πλήρης στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ε.Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

     Ο Δ/ΝΤΗΣ

Σ. ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ